SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa zákona  č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „nariadenie“).

„PREVÁDZKOVATEĽ“ (ďalej ako RBT)

Obchodné meno:                   RBT spol. s r.o.         
IČO:                                     47222549                              
DIČ:                                     SK2023808248                                 
Sídlo:                                   Nám. Štefana Moyzesa 33/5, SK-974 01 Banská Bystrica                                  
Štatutárny orgán:                  Ralph Titeli   
Kontaktná osoba:                   Ralph Titeli                           
E-mail:                                 kontakt@solar-trade.sk                               
Tel.č.:                                   0948 844 556                                  

1.    Rozsah spracovaných osobných údajov

               I.        Základné identifikačné údaje

a.    meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul pred a za menom, obchodné meno,
b.    dátum narodenia, rodné číslo
c.    národnosť a štátna príslušnosť;
d.   IČO, DIČ, IČ DPH.

             II.        Komunikácia

a.    e-mailová adresa a telefónne číslo
b.    číslo účtu, IBAN, názov peňažného ústavu
c.     adresa trvalého a prechodného bydliska, sídla resp. miesta podnikania, miesta výkonu profesie, korešpondenčná adresa v rozsahu názov ulice, orientačné číslo, súpisné číslo, obec, PSČ, okres, štát.

2.    Klient dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely

a.  Fakturácie
b.  Účtovnej evidencie
c.  Archivácie
d.  spracovania jeho údajov do cenovej ponuky na predaj tovaru, kúpnej zmluvy, budúcej  kúpnej zmluve, zmluvy o hnuteľnej veci
e.  na plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy, (kúpnej, zmluvy o nájme hnuteľnej veci, zmluvy o oprave hnuteľnej veci resp. cenovej ponuky, najmä vedenie a spravovanie zmluvnej administratívy, vedenie informácií o zmluvnom partnerovi, aktualizácia rozsahu a priebehu plnenia zmluvných vzťahov a vzájomnej spolupráce, úhrady odmeny a iných platieb, komunikácia zmluvných strán (zmluvné účely)
f.  oprávnených záujmov RBT, ochrana práv a právom chránených záujmov RBT
g.  marketingové a obchodné ponuky služieb RBT. (zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa ku  klientovi a/alebo na základe požiadaviek klienta. RBT nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk).

1.    Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie kúpnej zmluvy, najmä dodanie tovaru, zmluvy o nájme hnuteľných vecí, zmluvy o oprave hnuteľnej veci a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona  č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).

2.    Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytovaných služieb a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť.

3.    RBT spracúva osobné údaje v písomnej a elektronickej forme. RBT nespolupracuje s osobami mladšími ako 16 rokov. RBT spracúva rodné číslo v prípadoch stanovených zákonom.

4.     RBT bude spracúvať klientove osobné údaje aj v súvislosti s plnením právnych povinností ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU.

5.     RBT bude spracúvať osobné údaje klienta aj v prípade, pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov RBT alebo pre účely oprávnených záujmov RBT alebo iných osôb (podľa Nariadenia).

6.     RBT používa na poskytovanie služieb a spracúvanie osobných údajov klienta sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje výlučne podľa pokynov RBT a sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Pri výbere sprostredkovateľov RBT dbá na to, aby poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana klientových práv.

7.     RBT poskytuje klientove osobné údaje osobe zabezpečujúcej technickú správu systému (webhosting, správca webstránky), spoločnosti poskytujúcej účtovné a daňové služby, ktorá spracúvajú osobné údaje v mene RBT.

8.     RBT môže sprístupniť klientove osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, Ministerstvu dopravy a výstavby SR, súdom a pod.).

9.    Spoločnosti, ktorým sú poskytované klientove osobné údaje, sú povinné ochraňovať klientove údaje.

10.  Osobné údaje klienta týkajúce sa zmluvy sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a dva (2) roky po jeho ukončení. Vo vzťahu k údajom, ktoré je RBT povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich RBT uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané RBT na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu štyroch (4) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy.

11.  Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné. Klient má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne.

12.  Súhlas je možné odvolať písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu RBT spol. s r.o., Nám. Štefana Moysesa 33/5, Banská Bystrica 974 01 alebo na e-mailovú adresu kontakt@solar-trade.sk.Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené RBT, môže RBT spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. za účelom plnenia právnych povinností na úseku účtovníctva, daní a archívnictva, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

13.  Klient má právo, aby mu RBT preukázal svojou totožnosť, prípadne poskytol ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje. k sa od klienta získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je RBT prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa  § 13 ods. 1 písm.  identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 zákona.

14.  Na základe písomnej žiadosti má klient právo od RBT vyžadovať:

a.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov v informačnom systéme,
b.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala klientove osobné údaje na spracúvanie,
c.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
d.   opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania, a to bez zbytočného odkladu. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
e.    likvidáciu osobných údajov klienta, ak bol splnený účel ich spracúvania,
f.     likvidáciu osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

15.  Rovnako má klient právo získať od RBT potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje alebo nie. Ak sú predmetom spracúvania, má klient právo na poskytnutie nasledujúcich informácií:

a.    účel spracúvania osobných údajov
b.    kategóriu spracúvaných osobných údajov
c.    komu budú osobné údaje sprístupnené,
d.   predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
e.    existenciu práva požadovať opravu osobných alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
f.     právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a začatie konania podľa §100 zákona (konanie o ochranu osobných údajov)
g.    zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od klienta
h.    existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre klienta.

16.  Klient má právo,aby RBT bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a sú splnené nasledujúce podmienky:

a.    osobné údaje užnie súpotrebnéna účely, na ktorésa získavali alebo inak spracúvali alebo
b.    klient odvolal súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie alebo
c.    klient bude namietať voči spracúvaniu a neprevažujúžiadne oprávnenédôvody na spracúvanie alebo
d.   sa osobné údaje sa spracúvali nezákonné,
e.    osobné údaje musia byťvymazané, aby sa splnila zákonnápovinnosťpodľa práva Únie alebo slovenského práva,
f.     osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

17.  Klient má právo na to, aby RBT obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a.    namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,
b.    spracúvanie je protizákonné a klient namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c.    RBT nepotrebuje klientove osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich klient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d.   klient namieta voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad klientovými oprávnenými dôvodmi. Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. RBT nesmie ďalej spracúvať jeho osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré prevažujú nad klientovými právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

18.  RBT je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, zákona ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. RBT o príjemcoch podľa predchádzajúcej vety informuje klienta, ak to klient požaduje.

19.  RBT nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

20.  Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol RBT v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

21.  RBT je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť klientovi informácie v súlade so zákonom a nariadením, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. RBT klientovi informácie poskytne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada klient, RBT mu  informácie môže poskytnúť aj ústne, ak klient preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

22.  V prípade, že RBT klient zašle kontakt poštou na adresu RBT spol. s r.o., Nám. Štefana Moysesa 33/5, Banská Bystrica 974 01 alebo na e-mailovú adresu kontakt@solar-trade.sk, oznámené údaje klientom  RBT uloží pre zodpovedanie otázok resp. pre vybavenie žiadosti klienta. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve RBT obmedzí ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. 

23.  RBT pri uchovávaní osobných údajov používa počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. RBT má spracované interné smernice na ochranu osobných údajov. RBT prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

24.  V prípade otázok a pripomienok klienta k spracúvanie jeho osobných údajov, môže kontaktovať RBT na e-mail: kontakt@solar-trade.sk

25.  Klient sa môže v prípade nespokojnosti týkajúcej sa spracúvania osobných údajov obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

26.  Klient svojím súhlasom potvrdzuje, že si tieto informácie prečítal, porozumel im a že voči nim nemá výhrady a porozumel im. Rovnako klient potvrdzuje svojím súlasom, že tento súhlas predstavuje jeho vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle vo forme tohto vyhlásenia, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.