VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecne

1.    Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ /ďalej len „VOP“/  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, zmlúv a objednávok, obchodnej spoločnosti RBT spol.  s.r.o. , so sídlom   Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská bystrica, Slovenská republika daňové číslo 2023808248, IČO: 47 222 548, /ďalej „Spoločnosť, dodávateľ, predávajúci“/, v mene ktorej konajú konateľ Bronislava Vighová a Ralph Titeli.

2.    Povinnosťou všetkých obchodných partnerov je oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.    Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Spoločnosť o každej zmene svojho sídla, miesta podnikania alebo bydliska a adresy pre doručovanie korešpondencie.

II. Základné ustanovenia

Základné ustanovenia a prehlásenia

1.    Spoločnosť je výrobcom, predajcom, a dodávateľom solárii, trubíc a opaľovacej kozmetiky /ďalej len „tovar“/.

2.    Spoločnosť bude postupovať podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok pri všetkých svojich dodávateľských, prenájmových, kúpno-predajných, podnikateľských, opravárenských atď. dohodách (objednávka, poverenie), ktoré patria do okruhu činnosti Spoločnosti.

3.    Spoločnosť sa zaväzuje na základe obchodného vzťahu založeného zmluvou alebo objednávkou dodať Objednávateľovi tovar podľa konkrétnej špecifikácie. Objednávateľ sa zaväzuje za tovar riadne a včas zaplatiť, a dodržať pri tom ďalšie dohodnuté podmienky obchodného vzťahu.

4.    Každá ďalšia objednávka alebo zmluva medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.

5.    Kupujúci svojím podpisom na týchto VOP potvrdzuje, že  bol Spoločnosťou poučený o následkoch kúpy a následného používania trubíc, resp. meracích výsledkov  do solárií podľa STN EN 60335-2-27 o osobitných požiadavkách na elektrické spotrebiče s ultrafialovým a infračerveným žiarením, určené na ošetrovanie pokožky, ktorou sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, pričom spotrebiče s UV žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou presahujúcou limit 0,3 W/m2

6.    Kupujúci svojím podpisom na týchto VOP potvrdzuje, že  bol Spoločnosťou poučený, že trubice, ktoré spĺňajú podmienky STN EN 60335-2-27 sú trubice z rady Cosmedico Cosmofit / Cosmofit 10K100.

7.    Kupujúci svojím podpisom na týchto VOP potvrdzuje, že  bol Spoločnosťou poučený, že trubice  Cosmedico Cosmosun / Cosmolux nespĺňajú podmienky STN EN 60335-2-27.

8.    Kupujúci svojím podpisom na týchto VOP potvrdzuje, že  bol Spoločnosťou poučený a že má vedomosť o aktuálnych platných právnych predpisoch týkajúcich sa podmienok používania solárií a solárnych trubíc vrátane zákazu používania trubíc nespĺňajúcich podmienky STN EN 60335-2-27 na podnikateľské účely a rámci podnikateľskej činnosti.

9.    Spoločnosť RBT, spol. s r.o. nezodpovedá za prípadné nevyhovujúce výsledky merania limitov stanovených STN EN 60335-2-27 pri soláriách, ktoré boli upravené alebo sú v nevyhovujúcom technickom stave, s čím kupujúci vyjadruje svojím podpisom na týchto VOP výslovný súhlas.

III. Objednanie a dodanie tovaru

1.    Objednávka tovaru vopred sa považuje za záväznú až po jej potvrdení  Spoločnosťou (písomne, faxom, e-mailom – podľa formy objednávky). Uvedené neplatí pri priamom nákupe tovaru od Spoločnosti . Záväzkový vzťah medzi Spoločnosťou a Objednávateľom vznikne:

a/ až po prijatí objednávky a následným písomným potvrdením Spoločnosťou alebo

b/ zaplatením rezervačného poplatku vo výške minimálne 10% z kúpnej ceny tovaru  alebo

c/ zaplatením zálohy na kúpnu cenu tovarov vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

2.    V prípade, že záväzkový vzťah - Zmluva medzi Spoločnosťou a objednávateľom vznikne v zmysle čl. III bod 1 písm.  a) a ak Objednávateľ od nej z dôvodov nespočívajúcich na strane Spoločnosti odstúpi, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie rezervačného poplatku.

3.    Ústne objednávky musia byť potvrdené i písomne. Až na základe takéhoto písomného potvrdenia objednávky sa objednávky považuje za platné.

4.    Obsah všetkých reklamných a grafických materiálov, ktoré prinášajú údaje súvisiace výrobkami Spoločnosti sa považujú za nezáväzné informácie.

IV. Kúpna cena

1.    Objednávateľ je povinný zaplatiť Spoločnosti kúpnu cenu.

2.    Kúpnou cenou sa rozumie aktuálna cena tovaru, pokiaľ nedošlo medzi zmluvnými stranami k inej dohode o cene. Takto dohodnutá kúpna cena predstavuje sumu bez DPH, ktorá bude v daňovom doklade (faktúre) vyčíslená v zmysle platných právnych predpisov.

3.    Kúpna cena zahŕňa tovar, vrátane jeho príslušenstva bez balenia, pokiaľ nie je dohodnuté písomne inak.

4.    Kúpna cena je splatná v lehote splatnosti faktúry (8 dní od vystavenia faktúry), ak nie je dohodnuté inak.

5.    Kúpna cena uvedená v potvrdení objednávky alebo v cenovej ponuke Spoločnosti predstavuje  netto spotrebiteľské ceny bez DPH, ktoré plynulo kopírujú zmeny valutových kurzov.

6.    V prípade, že v objednávke Objednávateľa alebo v cenovej ponuke Spoločnosti nie je uvedená  fixná kúpna cenu, tak sa fakturácia kúpnej ceny vykoná podľa cien a podmienok platných v deň vykonania objednávky.

7.    V prípade, že sa dodanie tovaru uskutoční viac ako mesiac po uzatvorení zmluvy – z dôvodu, ktorý nezapríčinila Spoločnosť, Spoločnosť je  oprávnená zvýšiť kúpnu cenu z dôvodu zmeny valutového kurzu- Spoločnosť je oprávnená upraviť kúpnu cenu v prípadoch, keď subdodávatelia Spoločnosti zvýšia ceny po uzatvorení zmluvy.

8.    V prípade, že Objednávateľom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia Slovenskej republiky faktúra za dodanie tovaru bude vystavená podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

9.    V prípade sporných otázok Objednávateľ  nemá právo zadržať úhradu Kúpnej ceny.

10.    V prípade zistenia nedostatkov pri preberaní tovaru môže Objednávateľ uplatniť zádržné právo  maximálne do výšky 10% hodnoty tovaru alebo do hodnoty spornej súčiastky.

V. Vlastnícke právo

1.    Vlastnícke právo k  Tovaru resp. príslušenstvu tvoriace predmet kúpy prechádza na objednávateľa až momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny na základe vystavenej faktúry.

2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa okamihom, keď Spoločnosť umožní Objednávateľovi nakladať s tovarom, resp. momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi, od ktorej má Objednávateľ tovar prevziať a Spoločnosť mu nakladanie s ním umožnila. Objednávateľ je povinný starať sa aj o tovar, ktorý ešte nie je v jeho vlastníctve, udržiavať ho na vlastné náklady, zachovať jeho stav a uzatvoriť majetkové poistenie na tovar. Ak Objednávateľ za tovar nezaplatil kúpnu cenu v hotovosti  je vždy povinný uzatvoriť majetkové poistenie na tovar, v doložke poistenia bude Spoločnosť  uvedená ako vlastník .

3.    Objednávateľ nie je oprávnený až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru zaťažiť ho žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami prebiehajúcimi súdnymi spormi alebo hroziacimi súdnymi spormi.

4.    Objednávateľ je povinný okamžite oznámiť Spoločnosti a urobiť príslušné právne kroky, v prípade, že si na tovar, ktorý je ešte vo vlastníctve Spoločnosti uplatní vlastnícke alebo iné právo tretia osoba (platí to aj pre prípad krádeže, odcudzenia), taktiež je povinný spolupracovať pri objasnení situácie a zároveň je povinný jednoznačne vyznačiť na tovare vlastnícke právo Spoločnosti.

VI. Dodanie tovaru

1.    V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Tieto náklady budú fakturované samostatne podľa skutočnej vzdialenosti. Termín dopravy sa počíta od toho dátumu, keď sú vyjasnené a splnené všetky technické parametre a podmienky zmluvy. V opačnom prípade sa začiatok termínu dodávky posúva do doby, kým sa tieto parametre a podmienky splnia a upraví sa podľa daného zaťaženia.

2.    V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je aj predaj trubíc Spoločnosť spolu s dodaním trubíc spĺňajúcich STN EN 60335-2-27 dodá kupujúcemu aj jeden technický doklad(certifikát) a vyhlásenie o zhode.

3.    V prípade, že objednávateľ neprevezme tovar do dvoch mesiacov od oznámenia Objednávateľovi, že tovar môže byť vyskladnený, má Spoločnosť právo požadovať vyplatenie kúpnej ceny a odvoz tovaru v lehote 14 dní. V prípade, že Objednávateľ ani v tejto dodatočnej lehote nezaplatí Spoločnosti kúpnu cenu tovaru, Spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť, čím nie je dotknuté jej právo na náhradu škody.  

4.    Termín dodania tovaru sa považuje za dodržaný, pokiaľ tovar opustil sídlo Spoločnosti pred uplynutím termínu dodávky, alebo bolo oznámené Objednávateľovi, že tovar môže byť vyskladnený (doporučený list s návratkou, potvrdenie faxom). Pokiaľ je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, po uplynutí 30 dní odo dňa možnosti vyskladnenia tovaru, Spoločnosť je oprávnená uložiť tovar  nedodržanie lehoty na dodanie tovaru bolo spôsobené Objednávateľom, tak po uplynutí 30 dní od možnosti vyskladnenia je Spoločnosť oprávnená uložiť tovar v skladisku tretej osoby a požadovať úhradu primeraných nákladov od Objednávateľa. Spoločnosť je oprávnená uskladniť takýto tovar i vo svojom vlastnom skladisku a má právo úhradu primeraných nákladov od Objednávateľa vo výške 0,5% z brutto hodnoty tovaru mesačne.

5.    Pokiaľ dodanie tovaru mešká z dôvodu pôsobenia prírodných síl, štrajku, prevádzkovej poruchy alebo iný vis major udalostí vyššej moci alebo z udalosti, ktoré neboli spôsobené konaním alebo opomenutím Spoločnosti,  tak sa termín dodania tovaru predlžuje o časové obdobie, o ktoré bolo zabraňované dodávke a z tohto titulu nemá Objednávateľ právo uplatniť žiadne postihy, sankcie vrátane práva na náhradu škody.
 
6.    V prípade omeškania dodania tovaru Spoločnosťou o viac ako 1 kalendárny mesiac, Objednávateľ je povinný vyzvať Spoločnosť na splnenie si tejto povinnosti a to v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.  V prípade, že si Spoločnosť povinnosť dodať tovar nesplní ani v tejto Objednávateľom poskytnutej dodatočnej lehote, má Objednávateľ právo požadovať od Spoločnosti náhradu škody.
7.    Spoločnosť dodá tovar objednávateľovi až vtedy, keď Objednávateľ uzavrie poistenie na dodávku. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu.

VII. Uvedenie do prevádzky

1.    Napojenie tovaru - zariadenia na energie, technické požiadavky a požiadavky na umiestnenie tovaru - zariadenia a povolenie na uvedenie do prevádzky je povinný zabezpečiť Objednávateľ na vlastné náklady. Technické údaje uvedené Objednávateľom Spoločnosť neskúma a nezodpovedá za ich obsah.
2.    V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na uvedenie do prevádzky. Tieto Spoločnosť fakturuje dodatočne k cene tovaru v závislosti od podmienok inštalácie tovaru - zariadenia.
3.    Objednávateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za dodržanie predpisov na umiestnenie zariadenia, požiarne a iné predpisy. S ohľadom na tieto pravidlá a na to, že technické údaje dodávaného zariadenia sú známe, je Objednávateľ povinný zabezpečiť podmienky na prevádzkovanie zariadenia, ich objasnenie a vytvorenie.

VIII. Vyhlásenia Spoločnosti a Objednávateľa ( fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba)

1.  V prípade, ak je Objednávateľ fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba je  Spoločnosť vyhlasuje, že je:
a) dovozcom elektrozariadení, z ktorých odpad nebude elektroodpadom z domácností  v zmysle  § 54 f zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch
b) zapísaný  do registra výrobcov elektrozariadení podľa § 54b ods. 1, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pre kategórie elektrozariadení uvádzaných na trh: kategória  5.   Svetelné zdroje a kategórie . 8.   Zdravotnícke prístroje ( s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

2. Objednávateľ a Spoločnosť si v zmysle § 54 f  odsek 4, zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch vzájomne dohodli podiel zodpovednosti za nakladanie s elektroodpadom pochádzajúceho z elektrozariadenia ktoré je predmetom kúpnej zmluvy a to nasledovne:

a) Spoločnosť umožňuje Objednávateľovi spätný odber, čo  je odobratie elektroodpadu od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

b) Objednávateľ  sa stáva  po vyradení elektrozariadenia alebo jeho častí držiteľom elektroodpadu  a  pôvodcom odpadu v zmysle § 2 odsek  2.,  zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.   Objednávateľ sa stáva držiteľom odpadu katalógového čísla 16 02 13, 16 02 14 alebo 16 02 16 podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z.

c) Objednávateľ  - používateľ elektrozariadenia sa zaväzuje nezneškodňovať elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom.

d) Objednávateľ  - používateľ elektrozariadenia sa zaväzuje že bude zhromažďovať elektroodpad oddelene  a pokiaľ to  je možné kompletne, tak aby bolo možné čo najlepšie opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný spôsob zhodnotenia elektroodpadu. Nerešpektovanie tejto skutočnosti  môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v prítomných nebezpečných látok v elektroodpade.

IX. Vyhlásenia Spoločnosti a Objednávateľa ( fyzická osoba nepodnikateľ)

1.  V prípade, ak je Objednávateľ fyzická osoba nepodnikateľ  Spoločnosť vyhlasuje, že je:

a) Spoločnosť je zapísaná  do registra výrobcov elektrozariadení podľa § 54b ods. 1, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pre kategórie elektrozariadení uvádzaných na trh: kategória  5.   Svetelné zdroje a kategórie . 8.   Zdravotnícke prístroje ( s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

2.  Spoločnosť umožňuje Objednávateľovi  spätný odber, čo  je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

3.  Spoločnosť v zmysle § 54c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,  bezplatne uskutočňuje  spätný odber elektroodpadu z elektrozariadenia v  prevádzkach Spoločnosti, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Spoločnosť môže spätný odber elektrozariadenia odmietnuť, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej nakladá podľa § 19 ods. 1 písm. f). zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.  

4. Spoločnosť informuje objendávateľa - používateľa elektrozariadenia aby nezneškodňoval elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom a zbieral ho oddelene  a pokiaľ to  je možné kompletný, a to na dostupných miestach spätného odberu a oddeleného zberu. Nerešpektovanie tejto skutočnosti  môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v prítomných nebezpečných látok v elektroodpade.

X. Balenie a Poštovné

1.    Balenie sa vykonáva z obchodného a odborného hľadiska. Balenie a špeciálne balenie bude vyfakturované na základe vlastných nákladov a nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru.

2.    Súčasťou kúpnej ceny nie je poštovné -   vlastné a úradné poplatky dobierková cena a poplatky, ktorú je Spoločnosť oprávnená vyúčtovať Objednávateľovi .

3.    Pri využití služby kuriéra Spoločnosť vyfaktúruje náklady s tým spojené na základe platného cenníka príslušnej kuriérskej spoločnosti, ako aj jeho nákladov na výber poplatkov.

4.    V prípade záujmu Objednávateľa, Spoločnosť tovar poistí dopravným poistením, pričom jeho celkové náklady znáša Objednávateľ.

XI. Záruka

1.    Ak Spoločnosť nedodá Objednávateľovi tovar v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení a balení, má tovar vady. Za vadu tovaru sa považuje aj vada v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

2.    Spoločnosť zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Spoločnosť zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

3.    Spoločnosť nezodpovedá za zjavné vady - vady Tovaru, o ktorých Objednávateľ v čase uzavretia zmluvy (objednávky) vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať tovar podľa zmluvy.

4.    Zárukou za akosť tovaru sa rozumie, že dodaný tovar bude po dobu 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, inak na účel obvyklý, resp. že tovar si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ. Za škody vzniknuté nesprávnou, neodbornou vykládkou, manipuláciou, používaním, spracovaním, skladovaním, neodborným presunom tovaru nepreberá dodávateľ/ zhotoviteľ zodpovednosť. Z tohto titulu sú vylúčené všetky reklamácie ako aj výmena tovaru

5.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar - trubice, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis) ako aj  fotodokumentáciu, ktorých správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného spoločnosti RBT, spol. s r.o. môže spoločnosť RBT, spol. s r.o.  po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať zákazníkovi nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru- trubíc, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.  Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

6.    Ak tovar - trubice vykazuje technické  vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to prostredníctvom e-mailu doručeného spoločnosti RBT, spol. s r.o. , v ktorom musí uviesť kód tovaru - trubice, ktorý sa nachádza na opačnej strane loga na trubici tovaru. Následne je kupujúci povinný doručiť tovar RBT, spol. s r .o.. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

1.    Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť vady Spoločnosti po tom, čo ich Objednávateľ  zistil, alebo mal zistiť pri odbornej prehliadke. Ak sú pri kontrole zistené nezrovnalosti alebo prípadné poškodenie, kupujúci je povinný tovar ešte na naloženom vozidle dôkladne fotograficky zadokumentovať, vrátane fotografie EČV vozidiel, návesov, prívesov. Vady, ktoré sa nezistia ihneď alebo sa objavia neskoršie, avšak počas záručnej doby je Objednávateľ povinný bezodkladne – najneskoršie do troch dní od zistenia – písomne oznámiť Spoločnosti doporučeným listom s návratkou. Zistené skutočnosti je povinný písomne uviesť do dodacieho CMR dokladu, dodacieho listu a podpísať svojim podpisom. Ak je to možné, kupujúci je povinný bezodkladne telefonicky kontaktovať predávajúceho na tel. 0948 844 556 a zhotovenú fotodokumentáciu s popisom odoslať na e-mail: kontakt@solar-trade.sk a písomne poštou v nasledujúci možný deň. Popis musí obsahovať druh tovaru (názov, označenie, farbu, rozmery, množstvo), odborný opis nezrovnalosti a poškodenia. V prípade, že kupujúci nezvolí uvedený postup pri vybavovaní týchto nezrovnalostí a prípadných poškodení, predávajúci nemusí uznať nároky kupujúceho z vadného plnenia.

7.    Pokiaľ nie je dodržaný postup pri vybavovaní reklamácie, nahlásenia poškodenia, vád a iných nárokov postupom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Objednávateľ nemá právo na vybavenie reklamácií a nevznikajú mu nároky ako napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhrada škody, a podobne.

8.    Nároky z vád tovaru sa spravujú príslušnými  ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka

9.    Výmena súčiastok a iné opravy nepredlžujú záručnú dobu. Záruka sa nevzťahuje na sklo, plexisklo, žiarivky a na zariadenie klimatizácie. Cestovné náklady spojené s dopravou Spoločnosti potrebné na záručné opravy a prácu znáša Objednávateľ.

10.    Funkčnú záruku na použitý tovar - zariadenie  Spoločnosť neposkytuje. Záruka na použitý tovar - zariadenie je jednak záruka za súčiastku – Spoločnosťou zabudované nové súčiastky a jednak záruka, ktorou Spoločnosť  garantuje schopnosť prevádzky použitého tovaru - zariadenia. Použité súčiastky, ktoré sa pokazia pri prevádzke použitého stroja, Spoločnosť vymieňa výlučne na náklady Objednávateľa. Spoločnosť zabezpečuje neustále zásobenie súčiastkami na nápravu záručných prípadov. Záruka sa nevzťahuje na chyby a škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia súčiastok.

11.    Záruka sa nevzťahuje na prípady, ak bol na tovare - zariadení vykonaný zásah Objednávateľom alebo treťou osobou bez poverenia Spoločnosti. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď škoda vznikla dôsledkom neodborného používania, bola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti.

12.    Menšie opravy a výmeny súčiastok počas záručnej doby musí vykonávať Objednávateľ podľa pokynov Spoločnosti.

XII. Obmedzenie zodpovednosti

1.    Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na tovare tretej osoby a Objednávateľa, zvlášť nezodpovedá za prípadné straty zisku Objednávateľa a straty imidžu alebo za škody na majetku v ostatných prípadoch.

2.    Vylučuje sa aj povinnosť Spoločnosti uhradiť škody pri zraneniach, zmluvných vedľajších záväzkoch a pri nepovolenom používaní.

3.    Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne osobné a vecné škody, ktoré nastanú účinkom žiarenia sprostredkovane alebo bezprostredne.

4.    Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť svoje práv a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy so Spoločnosťou na tretie osoby.

XIII. Sankcie, výhrady, doručovanie, doložky

1.    V prípade, ak Objednávateľ neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, Spoločnosti vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy.

2.    V prípade, ak Objednávateľ neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, Spoločnosti vzniká nárok na z na úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy. V prípade omeškania Objednávateľa  o viac ako 30 dní, vzniká Spoločnosti právo na odstúpenie od zmluvy.

3.    Spoločnosť má právo odložiť vybavenie reklamácie voči Objednávateľovi do doby vyrovnania všetkých dlžných pohľadávok, ktoré má  Spoločnosť voči Objednávateľovi.

4.    Korešpondencia sa doručuje ako doporučená zásielka na adresu sídla, miesta podnikania, bydliska oznámeného zmluvnej strane. Zásielka sa považuje za doručenú 4. pracovným dňom odo dňa odovzdania zásielky na poštovú prepravu, aj keď zmluvná strana odmietne zásielku prevziať.

5.    Ak sa dostane Objednávateľ do omeškania s úhradou finančných prostriedkov alebo budú známe okolnosti, ktoré znižujú spoľahlivosť úhrad (zablokovanie účtu, finančných prostriedkov, zahájenie konkurzného konania a iné) je Spoločnosť oprávnená nesplniť ešte nezaplatené dodávky až do doby, pokiaľ nebude úhrada, platba postačujúcim dohodnutým spôsobom zabezpečená. Nedodanie tovaru, služieb v takomto prípade, nebude považované za porušenie dodania tovaru a dodávateľ nie je v omeškaní.

6.    Objednávateľ nie je jednostranne oprávnený znižovať svoje záväzky voči Spoločnosti ich započítavaním proti pohľadávkam Spoločnosti.

7.    Objednávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar nebude predávaný v „stánkovom predaji“, burze a pod., t.j. bude obchodovaný výlučne dôstojne. Rovnako nebude dodávaný tovar predávaný v tretích krajinách (mimo SR a ČR) bez predchádzajúceho prerokovania Spoločnosti s výrobcami. V prípade porušenia tohto bodu zo strany Objednávateľa, vzniká Spoločnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru.

XIV. Porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1.    Pokiaľ Objednávateľ odstúpi od zmluvy celkom alebo čiastočne nie z dôvodov na strane Spoločnosti, Spoločnosť má právo požadovať od Objednávateľa aj náhradu škody odvolávajúc sa na straty zo zisku a vzniknuté náklady.

2.    V prípade nedodržania termínu dodania tovaru na základe konania alebo opomenutia konania Spoločnosti, môže Objednávateľ odstúpiť od zmluvy iba v prípade, že Objednávateľ písomne oznámi Spoločnosti, že ak táto nesplní svoju povinnosť dodať tovar ani v dodatočnej lehote na plnenie, Objednávateľ odstupuje od zmluvy.  

3.    Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že Objednávateľ  neuhradí  Spoločnosti preddavok do troch dní od podpísania zmluvy.

4.    Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ nepreukáže svoju solventnosť, platobnú schopnosť – na základe výzvy Spoločnosti – alebo neexistuje relevantná záruka za vyplatenie celej sumy za tovar.
5.    V prípade, že nepredvídané okolnosti podstatne ovplyvnia dodacie podmienky a plnenie, resp. ich znemožnia, má Spoločnosť právo obsah zmluvy dodatočne upraviť podľa nových pomerov – čo súčasne oznámi Objednávateľovi. Ak podľa posúdenia Spoločnosti predmet zmluvy alebo jeho prevedenie sa nedá upraviť podľa nových podmienok, ktoré by boli pre neho prijateľné a ešte hospodárne, tak môže jednostranne celkovo alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy – súčasne to oznámi Objednávateľovi. V takýchto prípadoch Objednávateľ nemá právo požadovať náhradu škody.
.

XV. Záverečné ustanovenia

1.    V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa stanú v dôsledku zmien zákonných úprav neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

2.    Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, upravené nielen týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zmysle § 262 ods. 1 ObZ.

3.    Objednávateľ potvrdzuje dňom podpisu kúpnych zmlúv, zmlúv a dňom vykonania objednávky viazanosť a oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Svojím podpisom na týchto Všeobecných obchodných podmienkach potvrdzujem, že som sa s nimi vopred dopodrobna oboznámil bezvýhradne s nimi súhlasím, pričom túto skutočnosť ako aj prevzatie týchto Všeobecných obchodných podmienok potvrdzujem svojím podpisom nižšie.

V ......................................., dňa ......................................

                                    ________________________
                                    kupujúci